De organisatie

Vereniging en algemene ledenvergadering

Het hoogste beslis-orgaan binnen de Amersfoortse School Vereniging is de Algemene Leden Vergadering, ofwel de ALV. Iedere ouder van een ASV-leerling is automatisch lid van de ALV. 
Tweemaal per jaar vindt een reguliere ALV plaats. Het streven is om de eerste ALV van het schooljaar eind november en de tweede begin juni te laten plaatsvinden.
Tijdens zo'n ALV wordt onder anderen gesproken over de financiële situatie van de school (begroting danwel het jaarverslag), schoolzaken en het schoolplan. Dat is het meerjaren plan waarin het beleid van de school uiteen is gezet in strategie, acties en tijdslijnen. Tijdens de ALV hebben de ouders alle gelegenheid om zaken op te brengen aangaan de ASV die hen op dat moment bezighouden.
 
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur een bijzondere ALV uitschrijven om 1 of meerdere acute zaken te bespreken en eventueel in stemming te brengen.
Ook reguliere leden van de ALV kunnen een ALV aanvragen indien, voldoende ouders verzameld kunnen worden om zo'n ALV aan te vragen.
 
Op de ALV kunnen voorstellen van het bestuur en van de leden in stemming worden gebracht. Ieder ouderpaar heeft slechts 1 stem, ongeacht het aantal kinderen dat zij op school heeft.

Notulen ALV 19 juni 2019

Notulen ALV 28 november 2018